Jalostus

Suomen Seurakoirayhdistys ry valvoo ja ohjaa alaistensa rotujen jalostustyötä.
Niiden rotujen osalta, joilla oma rotuyhdistys tapahtuu jalostuksen ohjaus ja valvonta yhteistyössä yhdistyksen kanssa.

POIKKEUSLUPA-ANOMUKSET
Pentueen rekisteröintiin liittyvät poikkeuslupa-anomukset

Kennelliitto rekisteröi vain sellaisia pentueita, jotka täyttävät koirarekisteriohjeen määräykset ja rotukohtaiset erikoisohjeet.

Kasvattaja voi joissakin tapauksissa koirarekisteriohjeen mukaan anoa Kennelliitolta poikkeuslupaa pentueen rekisteröintiin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

- halutaan risteyttää rotumuunnoksia tai lähisukuisia rotuja
- yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman vaatimuksia
- narttu halutaan astuttaa tiheämmin kuin Koirarekisteriohjeessa sallitaan
- tuleva pentue olisi nartun kuudes pentue

SSKY:lle/SKL jätettävä anomus tehdään lomakkeella. Rotujärjestön poikkeuslupa-anomus word/doc-muodossa

Anomuksessa tulee ilmenee 
- anojan yhteystiedot
- mitä yhdistelmää (suunnitellun pentueen isä ja emä) anomus koskee 
- ja mitkä ovat anojan perustelut

Anomuksen liitteenä tulee olla 
- kyseisen rotuyhdistyksen lausunto. Rotujärjestö ilmoittaa lausunnossaan joko puoltavansa anomusta (ehdollisia puoltoja Kennelliitto ei hyväksy) tai mikäli se ei puolla anomusta, pitää lausunnossa olla perustelut sille.
- jos nartulle haetaan poikkeuslupaa tiheään penikointiin tai kuudennetta pentuetta varten, pitää anomukseen vielä liittää eläinlääkärin todistus siitä, että nartun kunto on sellainen, että se voidaan astuttaa seuraavaan kiimaan.

Rodun yhdistyksen tulee ottaa anomukseen ja rotujärjestö ottaa anomukseen kantaa sen perusteella, täyttävätkö koirat/yhdistelmä rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) terveyteen liittyvät suositukset. Kielteisen lausunnon perusteluna voidaan ilmoittaa myös muu mahdollinen painava ja ilmeinen geneettinen riski.

SSKY ja sen jälkeen kennelliitto käsittelee anomuksen vasta, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu.

 

KENNELLIITON PERIAATTEELLISIA LINJAUKSIA
Tiheään pennutukseen liittyvissä tapauksissa jalostustieteellinen toimikunta on tehnyt seuraavat periaatepäätökset:
- poikkeuslupaa ei myönnetä enää astutuksen jälkeen
- Kennelliitto huomioi nartun aiempien jälkeläisten ja pentueiden lukumäärän
- lupaa ei myönnetä 8 v täyttäneille nartuille

 

Ryhdy anomaan poikkeuslupaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta.
Asian käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä merkittävästi aikaa. Kennelliitossa anomukset käsitellään jalostustieteellisessä toimikunnassa, osa saatetaan jopa joutua viemään hallituksen päätettäväksi.

 

Jos pentueen vanhemmat eivät täytä PEVISA-määräyksiä:
• Ellei poikkeuslupaa ole myönnetty, pentue merkitään EJ-rekisteriin.
• Kasvattajalla on kuitenkin mahdollisuus rekisteröidä yksi tällainen pentue FI- tai ER-rekisteriin mutta ehtona on, että puuttuva tulos tai tulokset on saatu astutuksen jälkeen ja ne täyttävät rotukohtaiset vaatimukset.
• Pentueen rekisteröintimaksu on sen oman maksuluokan perusmaksu kaksinkertaisena.

Kasvattaja voi käyttää tämän mahdollisuuden vain yhden kerran, minkä jälkeen hänen pitää huolehtia siitä, että vaaditut PEVISA-ehdot täyttyvät astutushetkellä.

 

Kennelliitto ei enää käsittele jälkikäteen tulleita poikkeuslupa-anomuksia. Poikkeuslupa pitää olla myönnetty ennen astutusta eli anojan tulee odottaa Kennelliiton päätöstä ennen kuin toteuttaa yhdistelmän.

 

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta

Rotukohtainen PEVISA-ohjelma koskee myös ulkomaisen uroksen jalostuskäyttöä.

Rotujärjestön aloitteesta voidaan ulkomaisen uroksen käytölle kuitenkin myöntää pysyväisluonteinen poikkeuslupa. Poikkeuslupa on voimassa kunnes rotujärjestö mahdollisesti haluaa sitä muuttaa. Lupa koskee ulkomailla tapahtuvaa astutusta sekä ulkomaisen uroksen sperman käyttöä. Kennelliitto huomioi poikkeusluvat pentuetta rekisteröidessään.

Pysyvä poikkeuslupa ei koske Suomessa vierailevalla tai oleskelevalla ulkomaisella uroksella tapahtuvaa astutusta. Täällä oleva uros voidaan tarvittaessa joko tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti, tai rotujärjestö voi esittää tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle.

PYSYVÄT POIKKEUSLUVATPENTUJEN REKISTERÖINTI

Kennelliitolla on kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevia ehtoja, joiden tarkoituksena on määritellä rajat terveyteen liittyvissä asioissa.
Nämä ehdot ovat:

• mikäli pentueen vanhemmilla on tietyissä Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Näitä tutkimuksia ovat lonkka- ja kyynärnivelkuvaus, polvilumpiotutkimus sekä spondyloosikuvaus

• liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosasteen on aina vähintään 25 %)

• kahta merleväristä koiraa ei saa parittaa keskenään

• kahta töpöhäntäistä (T-box-mutaation aiheuttama töpöhäntä) ei saa parittaa keskenään

Muita ehtoja: 
Pentueiden vanhempien tulee olla tunnistusmerkittyjä. Rekisteröitävien pentujen tulee ennen rekisteröintiä olla tunnistusmerkittyjä.

Pentueen isän tulee olla tervekiveksinen. Ensimmäistä kertaa uroksen jälkeläisiä rekisteröitäessä on pentueilmoituksen mukaan liitettävä eläinlääkärin antama kivestodistus. Jos uros on palkittu virallisessa näyttelyssä, erillistä kivestodistusta ei tarvita.

Nartulla voi olla enintään viisi pentuetta siten, että edellisestä penikoimisesta pentueen syntyessä on kulunut vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa. Koko pentue on ilmoitettava rekisteriin samanaikaisesti. Kennelliiton jäsenen on rekisteröitävä pentueen kaikki elossa olevat pennut.

Rotukohtaiset erikoisohjeet ja terveystutkimusvaatimukset (PEVISA-määräykset)
Yli sadalla rodulla on pentujen rekisteröintiin vaikuttavia terveystutkimusvaatimuksia ja/tai muuta vaatimuksia (esim. lonkka- ja kyynärnivel- sekä polvitutkimuslausunnot, jälkeläismäärärajoitukset). Lausunnon on oltava annettu tai muu vaatimus täytyttävä ennen astutusta.


Rotujärjestön alaisista roduista rekisteröintiin vaadittavia erikoisohjeita, eli PEVISA-määräyksiä on seuraavilla roduilla:
Akita
Alaskanmalamuutti
Amerikanakita
Dogo Argentino
Estrelanvuoristokoira
Eurasier
Islanninlammaskoirat
Lancashirenkarjakoira
Maremmano-Abruzzese
Owzarek Podhalanski
Polski owzarek nizinny
Perunkarvatonkoira
Pyreneittenkoira
Rhodesiankoira
Serra de airesinpaimenkoira
Shar pei
Shiba
Slovakiancuvac
Tanskalais-ruotsalainen pihakoira
Valkoinen paimenkoira 

Tutustu oman rotusi vaatimuksiin:

ROTUKOHTAISET PEVISA-MÄÄRÄYKSET

KOIRAREKISTERIOHJE 2016

KENNELLIITON YLEINEN JALOSTUKSENTAVOITEOHJELMA (JALOSTUSSTRATEGIA)

Lisätietoa kasvatukseen, jalostukseen ja rekisteröintiin löytyy Suomen Kennelliiton sivuilta: www.kennelliitto.fi
JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN JA PEVISAN LAATIMINEN RODULLE