Toimintaohjeet SSKY:n alaisille yhdistyksille

SSKY alaisuudessa voi toimia sekä rekisteröimätön yhdistys että rekisteröity yhdistys.
Yhdistyksen ja sen hallituksen tulee toimia voimassa olevan yhdistyslain ja omien sääntöjensä lisäksi Suomen Seurakoirayhdistys ry:n ja Suomen Kennelliitto ry:n ohjeiden mukaan.


TOIMINTAOHJEITA

Toimihenkilötiedot, postiyhteys
SSKY:n yhdistykset toimittavat SSKY:n jäsensihteerille kirjallisesti toimihenkilötiedot aina heti valintojen jälkeen.

SSKY:lle lähetettävä muu aineisto
Anomukset, kirjeenvaihto ja jäsenlehdet toimitetaan SSKY:n sihteerille. Sihteerille toimitetaan myös kokouskutsut ja yleiskokousten pöytäkirjat sekä toiminta-suunnitelmat, toimintakertomukset, tilinpäätökset, taseet jne.  ja ne voi toimittaa myös sähköisesti.

Jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä ja jäsenyhdistyksiltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
Jäsenyhdistykset suorittavat jäsenmaksun edellisen vuoden viimeisen päivän mukaisen jäsenmääränsä perusteella ja syyskokousken päättämät maksu on "per yhdistyksen jäsen".

Sääntömuutokset

SSKY:n alaisten yhdistysten säännöt ja sääntömuutokset laaditaan Patentti- ja rekisterihallituksen sääntömallia käyttäen. SSKY:n alaisten yhdistysten säännöt ja sääntömuutokset tarkistetaan SSKY:n hallituksessa. Säännöt/sääntömuutokset toimitetaan SSKY:n sihteerille.

Avustusten, toimintamäärärahan anominen SSKY:ltä
Kaikki SSKY:n myöntämät avustukset käsitellään SSKY:n hallituksessa ja anomukset lähetetään SSKY:n sihteerille.

SSKY:n tiedote
On sähköinen tiedote ja se toimitetaan yhdistysten sihteereille ja se on luettavissa yhdistyksen sivuilta.

Rotujärjestön kokouskutsut ja muu posti
Lähetetään pääsääntöisesti yhdistyksien sihteereille sähköpostitse ja heidän odotetaan toimittavan asianpaperit eteenpäin.

Toimintailmoitus
Yhdistys tekee vuosittain toimintailmoituksen sähköisellä ilmoituksella OmaKoirassa.

OmaKoira / Kennelliitto
OmaKoiraa pystävät käyttämään yhdistyksen sihteeri ja puheenjohtaja. Tämä on mahdollista vain jos yhdistys on Kennelliiton jäsen. Lisäksi käyttöoikeus voidaan myöntää henkilöille tapahtumien anomiseen esim. näyttelysihteerille. Yhdistyksen toimihenkilö kirjautuu OmaKoiraan omilla tunnuksillaan. Jos edellinen toimihenkiö ei ole tehnyt muutoksia toimihenkilöiden vaihtuessa, tulee asiassa olla yhteydessä liittoon.

Rotujen perusarvo
Yhdistyksen tulee määrittää rodulleen vakuutukseen perusarvo joka on yleinen tai keksimääräinen pennun myyntihinta Suomessa ja perusarvo tulee päivittää OmaKoiraan vuosittain. Tarvittaessa päivityksen voi tehdä rotujärjestön sihteeri. Jos perusarvoa ei ole päivitetty maaliskuun loppuun mennessä, on päätetty että roduille päivitetään perusarvoiksi 500 euroa.

Jalostustoimikunta
Yhdistyksellä tulisi olla jalostustoimikunta, joka seuraa rodun tilannetta ja ohjaa sen jalostusta. On tärkeää, että toimikunnan työ on pitkäjänteistä, ja siksi sen jäsenet tulisikin nimittää useammaksi vuodeksi kerrallaan. Kennelliiton suosituksen mukaan jalostustoimikuntien jäsenten tulisi olla jalostusneuvojan peruskurssin suorittaneita.

Rodun vuosikirja
Yhdistyksen on pyrittävä julkaisemaan vuosittain tietoja rodun rekisteröinneistä, virallisista tutkimustuloksista ja näyttelyarvosteluista. Tämä käy parhaiten päinsä ns. vuosikirjan muodossa. Vuosikirja toimitetaan rotujärjestölle ja suomalaisille tuomareille, jotka ovat ko. rotua arvostelleet.

Rekisteröimätön yhdistys
- on (pieni) rekisteröimätön rotuyhdistys, joka toimii tietyn SSKY:n alaisen rodun tai rotujen hyväksi
- toimii yhdistyssääntöjensä mukaisesti, jotka ovat sopusoinnussa SSKY:n sääntöjen kanssa
- toimittaa SSKY:lle vuosittain yleiskokoustensa asiakirjat
- voi saada SSKY:ltä avustusta toimintakulujen kattamiseksi
- toimittaa rotunsa jalostusta koskevat ohjeet ja säännöt SSKY:n hyväksyttäväksi
- henkilöjäsenet maksavat SSKY:n henkilöjäsenmaksun, jotka yhdistyksen rahastonhoitaja tilittää
SSKY:n tilille muutamassa erässä
- osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan SSKY:n näyttelyjen järjestelyihin ja voi näyttelyn tuloksesta
riippuen saada ylimääräisiä avustuksia
- toiminnan vilkastuessa yhdistys voidaan rekisteröidä, jolloin tehdään kirjallinen rekisteri-ilmoitus
patentti- ja rekisterihallitukselle
- muuttuu rekisteröidyttyään seuraavan vuoden alusta SSKY:n jäsenyhdistykseksi, jolloin se maksaa
SSKY:n jäsenyhdistysmaksun
- voi rekisteröidyttyään ja jäsenmääränsä sekä edustamansa rodun kasvaessa anoa Kennelliiton rotua
harrastavaksi yhdistykseksi

Rekisteröity yhdistys eli jäsenyhdistys
- on rekisteröity rotuyhdistys, joka voi olla myös Suomen Kennelliiton hyväksymä rotua harrastava yhdistys
- toimii sääntöjensä mukaisesti, jotka ovat sopusoinnussa SSKY:n sääntöjen kanssa
- hyväksyttää sääntönsä ja sääntömuutoksensa yhdistysrekisteritoimistossa
- ilmoittaa yhdistysrekisteritoimistoon yhdistyksen uudet nimenkirjoittajat, kun muutoksia tapahtuu
- ilmoittaa SSKY:n jäsensihteerille jäsenmääränsä
- toimittaa rotunsa jalostusta koskevat ohjeet ja säännöt SSKY:n hyväksyttäväksi
- toimittaa SSKY:lle vuosittain yleiskokoustensa asiakirjat
- voi saada SSKY:ltä vain erikoistilanteissa avustusta toimintakuluihin
- maksaa SSKY:lle jäsenmääräänsä vastaavan jäsenyhdistyksen jäsenmaksun
- voi toimintansa vilkastuessa ja rodun kasvaessa anoa omaksi rotujärjestöksi, jolloin se eroaa SSKY:stä
- toimittaa vuosittain sille kennelpiirille toimintailmoituksen, jonka jäsen se on